سی پنل استاندارد

IR 500MBتحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین

استفاده از هارد های پر قدرت SSD
فضا 500MB
نامحدود پهنای باند
نامحدود ایمیل اکانت
نامحدود دیتابیس
نامحدود ساب دامین
نامحدود سایر امکانات

IR 1000MB (طرح حمایت از وب سایتهای ایرانی) 19 موجود استتحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین

استفاده از هارد های پر قدرت SSD
فضا 1000MB
نامحدود پهنای باند
نامحدود ایمیل اکانت
نامحدود دیتابیس
نامحدود ساب دامین
نامحدود سایر امکانات

IR 2000MBتحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین

استفاده از هارد های پر قدرت SSD
فضا 2000MB
نامحدود پهنای باند
نامحدود ایمیل اکانت
نامحدود دیتابیس
نامحدود ساب دامین
نامحدود سایر امکانات

IR 4000MBتحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین

استفاده از هارد های پر قدرت SSD
فضا 4000MB
نامحدود پهنای باند
نامحدود ایمیل اکانت
نامحدود دیتابیس
نامحدود ساب دامین
نامحدود سایر امکانات

IR 5000MBتحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین

استفاده از هارد های پر قدرت SSD
فضا 5000MB
نامحدود پهنای باند
نامحدود ایمیل اکانت
نامحدود دیتابیس
نامحدود ساب دامین
نامحدود سایر امکانات