سرور مجازی ایران

سرورمجازی ایران با پهنای باند نامحدود پلن 1دیتاسنتر آسیاتک برج میلاد

1024MB Ram
1Core CPU
100GB Traffic
20GB SSD HDD

سرورمجازی ایران با پهنای باند نامحدود پلن 2دیتاسنتر آسیاتک برج میلاد

2048MB Ram
1Core CPU
100GB Traffic
20GB SSD HDD

سرورمجازی ایران با پهنای باند نامحدود پلن 3دیتاسنتر آسیاتک برج میلاد

4096MB Ram
1Core CPU
100GB Traffic
20GB SSD HDD